Menu

Innovative intelligent solution

 
 

 

Man - Fre: 8:30 - 17:00

 

+45 60 11 21 21

 

info@business-view.dk

Salg- og leveringsbetingelser

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Hjemmesiden ejes og drives af Business-View ApS (I nedenstående under handelsebetingelser kaldet leverancepartner), virksomheds registrerings nummer 37397369.

Alle logoer på hjemmesiden ejes af Business-View ApS i Danmark eller dennes tilknyttede partnere eller selskaber. Alle logoer er ophavsretsbeskyttede og/eller registrerede varemærker og må kun benyttes med tilladelse fra Business-View ApS eller de respektive ejere af disse rettigheder.

Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software ejes af Business-View ApS eller dennes tilknyttede partnere eller selskaber. Download af indhold fra hjemmesiden er kun tilladt til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af overholdelse af ophavsretten. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller genudgive indhold fra hjemmesiden til offentligt eller kommercielt brug eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede indhold uden tilladelse fra henholdsvis Business-View ApS eller dennes tilknyttede partnere og selskaber.

Business-View ApS yder ingen garanti for nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden. Vi kan imidlertid altid kontaktes vedrørende ukorrekte oplysninger på hjemmesiden. Business-View ApS forbeholder sig ret til at ændre indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel.

Hvis hjemmesiden indeholder links til tredjepartssider, yder Business-View ApS ingen garanti for indholdet på sådanne tredjepartssider. Linkene stilles til rådighed som en service til brugerne, og besøg på de linkede tredjepartssider sker på brugerens eget ansvar.

1 – Handelsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i en aftale mellem køber og leverancepartner eller dennes tilknyttede partnere og selskaber, uanset hvor køber er hjemmehørende, og samtlige anskaffelser kategoriseres som Handelskøb, hvorfor Købelovens deklaratoriske bestemmelser er fraveget som følge af nærværende betingelser.

2 – Gyldighed

Salg, levering og aftalebetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers indkøbsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Samhandlens periode er defineret i aftalen imellem køber og leverancepartner.

3 – Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer

Endelig aftale er først indgået ved modpartens skriftlige ordrebekræftelse.

Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af den dertil købende part før varens bestilling.

Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for leveranceparten, når disse udtrykkeligt er anført på ordrebekræftelsen eller fakturaen.

Leveranceparten påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger, i udleveret skriftligt materiale om produkter, udarbejdet af leverancepartens leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning mv.

4 – Priser

Al salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura parterne imellem.
Alle priser er ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter, hvis intet andet er anført.

Såfremt priserne for den tilbudte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, er parterne berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte priser.

Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, told og skatter som indtræffer efter parternes ordrebekræftelse er leveranceparten uvedkommende og bæres af køber.

Alle transportudgifter på varer eller ydelser beskrives i tilbud og bekræftes i ordren eller kontrakten.

Bemærk: Salget kan være betinget af omvendt moms gældende dansk regelsæt. Modtageren er momspligtig.

5 – Betaling

Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.

Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato.

Leverancepart er berettiget til delfakturering efter levering af en delleverance – såfremt ikke andet skriftlig er belyst i selve samhandelsaftalen, kontrakten eller tilbud..

Fakturaen skal være mærket med den af modtagerpartens specificerede reference elles henvisning til samhandelsaftalen, kontrakten eller tilbud.

Fakturering på ydelser til løsninger kan fra leverancepart ske efter færdig løsnings implementering og efterfølgende som afstemt i kontrakten.

Leveranceparten er ved levering af en løbende leverance berettiget til at fakturere køber a’conto månedligt bagud.

Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber – medmindre modgående part skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage betaling til leverancepart, som om levering var sket til aftalt tid.

Leverancepartner eller dennes tilknyttede partnere og selskaber forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum er betalt.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er leverancepart berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

1 rykkerskrivelse forfalder 3 dage efter betalingsfristen er overskredet.
2 rykkerskrivelse vil tilfalde 10 dage efter første rykkerskrivelse med gebyr på 100.-kr eks moms + tilskreven rente som er 1,5% pr påbegyndt måned. 2 rykkerskrivelse indebære inkasso indberetning jvf rentelovens betingelser (Her).

Indsigelser vedrørende en faktura fra leverancepartner modtaget af kunden, skal ske senest 8 dage efter fakturaen er modtaget.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på leverancepart, som ikke er skriftligt anerkendt af leverancepart, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Manglende overholdelse af leverancepart betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger leverancepart til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som ikke forfaldent, indbetalt straks.

6 – Ejendomsforhold

Leverancepart forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således leveranceparts ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber.

7 – Levering

Levering i Norden sker altid ifølge afstemte forhold og tilbudsgivning fra leverancepart.
Levering udenfor Norden sker altid ifølge afstemte forhold og tilbudsgivning fra leverancepart.
Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videre forsendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for køber på leverancepart forretningssted/lager.

Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når leverancepart forinden udløbet har afsendt det leverede, eller dette står til rådighed for kunden på afstemt leveringssted. Såfremt kunden fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

Kan der ikke leveres til et aftalt eller af kunden oplyst leveringstidspunkt på grund af forhold, for hvilke kunden er ansvarlig for, udskydes leveranceparts leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse, multipliceret med to, dog minimum ti (10) Arbejdsdage – uden omkostninger for leverancepart.

Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 15 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor leverancepart. Leverancepart skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition.

Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning bekræftelse af varen / ydelsens funktionsdygtighed.

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.

Skyldes forsinkelser af udefrakommende forhold hvori leverancepart ingen indflydelse har ved levering af kundens ordrede varer/ydelser, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder.

Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. Leveranceparter skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændring i leveringstiden.

For Specialleverancer er leveringstidspunktet altid omtrentligt og aldrig tilsikret. Leveringstidspunktet angives først af leverancepartner når Specialleverancen er modtaget på leverandørs lager eller dennes kundes lager, eller der på anden vis er tilsikret levering fra underleverandøren.

8 – Leveringsbetingelser for software:

Levering er afhængig af den enkelte licenstype og angives i ordrebekræftelsen i henhold til aktiveringsmåden, eksempelvis fysiske medier og elektroniske licensnøgler.

Levering anses for sket, når kunden har modtaget den relevante licensaktiveringsmetode:

Fysiske medier anses for modtagne, når disse er fremkommet til den på ordren angivne leveringsadresse.

Elektroniske nøgler og lignende licensaktiveringsmetoder anses for modtagne af kunden, når disse er modtaget pr. elektronisk mail eller andet tilsvarende telekommunikationsmiddel, eller når disse er stillet til rådighed på anden måde til kunden, eksempelvis til download.

Såfremt kunden fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

Leverancepartner har ejendomsretten til det leverede fra dennes leverandør eller dennes underleverandør, indtil fuld betaling er præsteret af kunden.

9 – Forsinkelse

Leverancepartner har intet ansvar for forsinkelser, og køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i anledning af forsinkelse.

Leverancepartners ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

10 – Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående og inden 5 arbejdsdage efter manglen er eller burde have været opdaget give leverancepartner en skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori mangelen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden leverancepartner ´s samtykke fritager leverancepartner for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Skulle de leverede varer eller ydelser vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke leverancepartner er ansvarlig, påtager leverancepartner sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist. Det forudsætter under alle omstændigheder, at der er reklameret rettidigt.

Leverancepartner påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde af mangler. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i tilfælde af mangler.

Leverancepartners ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

Det påhviler køber straks ved modtagelsen skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren. Såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 5 dage herefter.

Foreligger der mangler ved en del af de af leverancepartner leverede varer igennem leverancepartner eller dennes underleverandører, er køber alene berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for denne del. Køber er således forpligtet til at opfylde aftalen med leverancepartner for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen, og manglende opfyldelse heraf fra købers side betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger leverancepartner til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Leverancepartner ’s ansvar for mangler omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, hvor varerne eller ydelsen blev leveret og såfremt kunden ikke i mellemliggende periode har haft teknisk involvering i varen eller ydelsen.

Såfremt køberen har reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som leverancepartner bærer ansvaret for, har leverancepartner ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført leverancepartner.

Leverancepartner påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde og i relation til de ydelser, som leverancepartners konsulenter måtte levere hos køber, herunder implementering af hardware og software. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art som følge af disse ydelser.

Leverancepartner ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Endvidere er leverancepartner ikke ansvarlig for købers eventuelle tab af data, som følge af nedbrud eller lignende, ligesom leverancepartner heller ikke er ansvarlig for købers øvrige IT-udstyr, såsom hardware, software, netværk, firewalls, etc.

11 – Mangel foreligger alene i følgende tilfælde:

Det leverede er ikke i overensstemmende med det af leverancepartner bekræftede på ordrebekræftelsen.
Det leverede i øvrigt ikke fungerer, som kunden med rette kunne forvente.
Det leverede i øvrigt er mangelfuldt i henhold til dansk rets mangelsbegreb.

En mangel anses ikke at foreligge, såfremt kunden har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat eventuelle retningslinjer fra leverancepartner eller dennes underleverandører, eller såfremt kunde eller tredjemand uden leverancepartner eller dennes underleverandørs samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt kunden konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal kunden straks og inden fem (5) Arbejdsdage skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer kunden ikke rettidigt, bortfalder kunden  ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser mv.

12 – Forsikring

Leverancepartner skal opretholde en sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Leverancepartner skal på kundens saglige begrundede anmodning dokumentere relevante oplysninger om forsikringsdækning i henhold til dette punkt. Business-View ApS eller dennes tilknyttede selskaber har policetegnet hos HDI-Gerling.

13 – Annulering af ordre

Købers annullering eller ændring af ordre, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, kan alene ske ved skriftligt aftale med leverancepartner i de dertil skriftlige enkelte tilfælde. De, med annulleringen eller ændring, forbundne omkostninger dækkes fuldt ud af køber.

14 – Returvarer

Varer modtages kun retur af leverancepartner efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Under alle omstændigheder skal et ønske fra Kundens side om returnering af varer være meddelt leverancepartner  senest 5 arbejdsdage efter varens modtagelse.

I det omfang der bliver indgået aftale om returnering af varer, afholder køber samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil leverancepartner over for køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.

Returvarer skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original ubrudt emballage. Varerne skal være smudsfri. Betaling for returvarer aftales skriftligt i hvert tilfælde.

Solgte produkter tages kun retur i henhold til leverancepartners eller dennes underleverandør til enhver tid gældende returbetingelser som fremgår af leverancepartners eller dennes underleverandørs hjemmeside eller anden tilsendte dokumentation til kunden herom og efter forudgående skriftlig returaftale med leverancepartner.

Al returnering sker for kundens regning og risiko – – dog ikke såfremt det leverede af leverancepartner produkter eller ydelser er sket uden hensynstagen til ordre eller bekræftelse som ovenstående nævnt. I sådanne tilfælde er det for leverancepartners regning at returnering sker, enten ved afhentning eller fragt.

Returvarer skal returneres i overensstemmelse med instrukser fra leverancepartner. Hvis ikke forbeholder leverancepartner sig retten til at opkræve et returgebyr svarende til værditabet med tillæg af håndteringsomkostninger af varerne.

Varer tages kun retur såfremt skriftlig gyldigt udstedt RMA nummer af leverancepartner  er påført varen.

15 – Garanti

Leverancepartner yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Garanti i købsaftalen, eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor leverancepartner kan rejses krav i henhold til pågældende garantierklæring.

Garanti er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, samt brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

Det leverede leveres med de garantier, som leverancepartner eller dennes underleverandørs producenter/distributører tilbyder. Kunden kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti.
Garantier omfatter alene nye produkter.

Leverancepartner følger som ovenstående producenternes garanti og licensbetingelser. Garantien gælder også efter flytning af produktet og/eller tilslutning af produkter af andre fabrikater, når dette ikke sker i modstrid med leverancepartner eller dennes underleverandørs forskrifter.

Leverancepartner eller dennes underleverandør hæfter dog ikke for programmel, der var præinstalleret ved leveringen af en ydelser eller installation i forbindelse med en løsningsimplementering af leverancepartner eller dennes underleverandør.

Producenternes garantier fastlægges ensidigt af producenten. Ændringer i garantier giver ikke anledning til krav eller anden kompensation fra kunde til leverancepartner.

Eventuelle yderligere garantier, leverancepartner eller dennes underleverandører mod betaling kan yde til kunden, fremgår af via separate aftaler, bilag herom.

Oplysninger fra leverancepartner eller en af leverancepartners forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og leverancepartner bærer ikke ansvaret for, at det leverede opfylder kundens behov eller anvendelsesformål. Leverancepartner tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af successive leveringer.

16 – Produktansvar

Leverancepartners produktansvar er begrænset, som anført i følgende bestemmelser, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

Leverancepartners produktansvar er begrænset til at omfatte personskade og begrænset til tilfælde, hvor køber godtgør, at skaden er sket som følge af leverancepartner s grove uagtsomhed.

Leverancepartner er således ikke er ansvarlig for skader på købers løsøre eller faste ejendom, ligesom leverancepartner ikke er ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori de af leverancepartner leverede varer eller ydelser er indføjet.

I intet tilfælde er leverancepartner ansvarlig for køber eller tredjemands direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

Såfremt leverancepartner ifalder et selvstændigt produktansvar overfor tredjemand vedrørende varer, som leverancepartner har leveret til køber, er køber forpligtet til at holde leverancepartner skadesløs i samme omfang, som leverancepartner´s ansvar overfor køber er begrænset til nærværende aftale.

Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis, er således udtrykkeligt fraskrevet.

Leverancepartners selvstændige skade på ansvar for skader kan aldrig overstige policedækningen som er tegnet af Business-View eller dennes tilknyttede selskaber hos HDI-Gerling.

17 – Værneting og lovvalg

Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret, dog undtagen de danske internationale privatretlige regler. . Det bemærkes udtrykkeligt, at den internationale købelov ikke finder anvendelse mellem leverancepartner og køber.

Alle retssager afgøres ved de almindelige domstole i den retskreds, hvor leverancepartner har sit forretningssted adresseret.

Leverancepartner har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler om voldgift i Danmark.

Parterne skal i det daglige samarbejde tage særlig sigte på at identificere og søge at løse uoverensstemmelser i mindelighed på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Såfremt parternes daglige ansvarlige kontaktpersoner ikke kan opnå enighed, skal uoverensstemmelser på skriftlig begæring fra en Part forelægges personer på direktionsniveau hos parterne. Senest otte (8) dage efter en sådan begæring er afgivet, skal direktionsrepræsentanterne afholde et møde og søge uoverensstemmelsen løst.

Drejer uoverensstemmelsen sig om et rent teknisk spørgsmål vedrørende en påstået mangel i et produkt, kan hver af Parterne anmode Det Danske Voldgiftsinstitut om at udmelde en uvildig it-sagkyndig med særlig ekspertise inden for det pågældende tekniske område, der afgør spørgsmålet endeligt og bindende for begge Parter.

Sideløbende hermed skal Parterne søge uoverensstemmelsen løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (“DITA”) mediationsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en Part sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden Part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En Part er uberettiget til at søge tvisten løst retsligt ved voldgift før Parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en Part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En Part er dog berettiget til at indlede voldgiftssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse; vælger Parten at indlede voldgiftssag i dette tilfælde, er Parten dog stadig forpligtet til at deltage i mediationen i overensstemmelse det foranstående.

Bilægges uoverensstemmelsen ikke i forbindelse med forligsmæglingen skal sagen afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

18 – Tredigeparts rettigheder & IPR

Alt programmel skal benyttes i overensstemmelse med producenternes licensbetingelser, og leverancepartner henholder sig i det hele til disse.

Leverancepartners leverandør og underleverandør er forpligtet til at skadesløsholde leverancepartner og leverancepartner kunde(r) for ethvert krav, der i forbindelse med leverancepartner og eller leverancepartners kunde(r)s brug af det leverede måtte blive rejst af tredjemand for krænkelse af tredjemands IPR. (Intellectual Property Rights)

Leverancepartner har alle rettigheder til resultaterne af enhver ydelse leveret af leverancepartner eller dennes underleverandører. Leverancepartners kunde(r) erhverver sig alene rettighederne til løsninger eller ydelser, der udvikles specifikt til leverancepartner

19 – Risikoens overgang

Risikoen for den købte vare eller ydelser overgår til køber, når varen eller ydelsen af leverancepartner eller dennes underleverandør er overgivet til forsendelse ved selvstændig fragtfører, eller når varen eller ydelsen er stillet til rådighed for køber på leverancepartner forretningssted / lager eller varen / ydelsen er leveret til køber, på købers oplyste leveringsted.

I tilfælde af at leverancepartner ikke er i stand til at levere på grund af købers forhold, overgår risikoen for varen / ydelsen tillige køber, når underretning om det nævnte forhold er tilgået leverancepartner, og varen er sat til købers disposition.

20 – Force Majeure

Leverancepartner hæfter ikke for manglende opfyldelse af leverancepartner s forpligtelser eller er erstatningsansvarlig over for køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og ligger uden for leverancepartner ´s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder.

Force majeure klausulen er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer leverancepartner selv eller en af leverancepartners valgte underleverandør eller transportør.

21 – Konkurs

Såfremt en Part går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandlinger om akkord, kan den anden Part hæve Samhandelsaftalen med øjeblikkelig virkning dog i overensstemmelse med konkurslovgivningens regler om konkursboets indtrædelsesret.

Såfremt leverancepartner kunde(r) erklære sig konkurs eller på anden måde fritager sig for at indbetale økonomisk udeståenden uagtet grund, så vil eventuelle allerede indbetalinger på varer, ydelser eller anden form for betalinger tilhørende en ydelser løsning eller varer tilfalde leverancepartner.

Såfremt leverancepartners kunde(r) fritager sig for økonomisk forpligtigelse jf. samhandelsaftale, kontrakt, bilag eller tilbud som er accepteret, er det at finde for leverancepartner som misholdelse af aftalen og vil dermed påføre kunden et erstatningskrav som minimun modsvarende udestående uanset om leverancepartner har et dokumenteret tab.

Såfremt leverancepartner erklære sig konkurs, overgå eksisterende samhandelsaftaler til producent eller anden underleverandør af solgt(e) løsning(er) imellem leverencepart og kunden.

Såfremt leverancepart sælger virksomheden, overgå alle samhandelsaftale til ny ejer, og dermed også de forbundne kontraktuelle forpligtigelser som er eksisterende i aftalerne imellem leverancepartner og kunde.

22 – Parternes forpligtigelse

Leverancepartner er forpligtet til, vederlagsfrit, at stille de for opgavens løsning nødvendige faciliteter, medarbejdere, oplysninger og andet materiale til rådighed for leverancens fulde..

Kunden er forpligtet til, vederlagsfrit, at stille de for opgavens løsning nødvendige faciliteter, medarbejdere, oplysninger og andet materiale til rådighed for leverancepartner leverance fulde.

23 – Misligholdelse

Ønsker leverancepartner at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal dette ske uden ugrundet ophold og senest inden fem (5) Arbejdsdage efter, leverancepartner er blevet bekendt med, at misligholdelsen er indtrådt.

23 – Ophævelse

Leverancepartner eller kunde er berettiget til at ophæve samhandelsaftalen, kontrakt eller bilag til samme helt eller delvist i følgende situationer:

Såfremt leverancepartner væsenlig misligholder sine, leverance og ydelsesforpligtigelser er kunde berettiget til at ophæve Samhandelsaftalen med virkning for fremtidige ydelser, såfremt kunden overfor leverancepartner skriftligt har afgivet påkrav om at leverancepartner på nærmere specificeret måde har misligholdt sine, leverance og eller ydelsesforpligtelser.

Såfremt kunde væsenlig misligholder sine, betalings og øvrige samhandelsforpligtigelser er leverancepartner berettiget til at ophæve Samhandelsaftalen med virkning for fremtidige ydelser, såfremt leverancepartner overfor kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels (i) at kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalings, og øvrige samhandelsforpligtigelser, dels (ii) at manglende betaling inden nævnte datoer i rykker skrivelser vil medføre, at aftalen ophæves, såfremt kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser.

24 – Fortrolighed

Fortrolig Information som en Part modtager fra den anden Part i forbindelse med forhandlingerne indgåelse eller opfyldelse af samhandelsaftaler, kontrakter, bilag eller tilbud, er den modtagende Part uberettiget til at bruge eller videregive til tredjemand, uden forudgående skriftligt samtykke fra den Part, der afgav den Fortrolige Information (“Tavshedspligt”). Tilsvarende gælder eksistensen af eventuelle voldgiftssager samt indholdet af eventuelle voldgiftskendelser.

25 – Tavshedspligten gælden ikke:

Hvis information er offentligt tilgængelig.
Hvis den overdragende Part har givet skriftlig tilladelse til, at oplysningerne må gives videre til tredjemand.
Hvis oplysningerne er videregivet en tredjemand, der har tilladelse til at give oplysningerne videre.
Hvis modtageren allerede har oplysningerne på tidspunktet for overdragelsen, uden at informationerne i øvrigt er pålagt fortrolighed.
Hvis oplysningerne kræves udleveret af en offentlig myndighed i henhold til dansk ret.
Hvis domstolene skal bruge oplysningerne til at løse en konflikt mellem leverandør og kunde, eller hvis oplysningerne skal bruges i en voldgiftssag.
Hvis en Part er forpligtet til at videregive oplysningerne som følge af lovkrav eller pålæg fra en myndighed, herunder domstolene.
Hvis parterne har behov for at udveksle Fortrolig Information og leverancerne med den eksterne samarbejdspartner og tredjepart, som parterne helt eller delvist har outsourcet sin indkøbs- og logistikfunktion til; Kunden er dog forpligtet til i videst mulig omfang at begrænse den information, der videregives.
Hvis en Part videregiver Fortrolig Information til selskaber inden for samme koncern.

26 – Konventionalbod

Hvis kunden eller nogen af kundens ansatte eller samarbejdspartnere ikke overholder forpligtelserne i henhold til ovenstående, er Kunden forpligtet for hver enkelt overtrædelse til at betale en konventionalbod på EUR 125.000 til leverancepartner. Kunden er forpligtet til at betale denne konventionalbod uanset om leverancepartner har et dokumenteret tab. Betaling af konventionalbod skal ikke fritage kunden fra sine forpligtelser i henhold til dette punkt. Dette punkt i sin helhed gælder også efter ophør, uanset årsag, af aftalen.

I det omfang, kundens medarbejdere har brug for adgang til leverancepartners datarum eller på anden måde har brug for adgang til leverancepartner systemer, skal den pågældende medarbejder, som har behov for adgangen, underskrive et tillæg (NDA) til samhandelsaftale, kontrakt eller bilag.

27 – Erstatningsansvar

Leverancepartner er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

Leverancepartner er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekter ved det solgte. Leverancepartner er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af leverancepartner leverandør eller dennes underleverandør. Leverancepartner fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar.

For forhold, der udløser betaling udover Bod, kan der kun kræves erstatning i den udstrækning leverancepartner dokumenterer et direkte tab ud over bodsbeløbet.

Leverancepartner ansvar er begrænset som følger: (i) For produkter (hardware og software og Konsulentydelser) er leverancepartners ansvar begrænset til prisen for det produkt eller den ydelse, hvorpå kravet er baseret, dog maksimalt DKK 2.500.000.

28 – Fortolkning

I tilfælde af indbyrdes modstrid eller uklarhed imellem Samhandelsaftalen, kontrakten eller bilag eller tilbud, har en underskrevet samhandelsaftale forrang, med mindre andet er anført i de enkelte bilag. Bilag med forrang til Samhandelsaftalen skal underskrives separat og ordlyden ”Bilag har forrang for aftalen” skal tydelig fremgå af et sådan bilag.. Enhver leveringsaftale, der konkret henviser til en aftale følger aftalens betingelser, der således ikke kan fraviges, medmindre andet følger af den konkrete leveringsaftale.

I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelser mellem Samhandelsaftalen og en særlig aftale Parterne imellem har en sådan særlig aftale forrang, således at Samhandelsaftalen fastlægger de overordnede og opsamlende vilkår og betingelser for Parternes samarbejder, herunder eksempelvis pris, i tilfælde hvor en anden aftale ikke regulerer det pågældende forhold.

28 – Hardware

Leverancepart kan leverer hardware og produkter eller ydelser,  eller som specifikt er angivet i tilbud som en del af en løsning i leverancepartners eller dennes leverandørs sortiment – som kunden ønsker at gøre brug af.

Leverancepartner kan tilbyde kunden at installere det leverede i overensstemmelse med underleverandørens (producentens eller distributørs) retningslinjer.

Leverancepartners installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.

29 – Software

Alle leverancer af software ledsages alene af den dokumentation, der stilles til rådighed af den relevante softwareproducent og eller kan fremskaffes af leverancepartner.

Kundens rettigheder for brug af software, følger særskilt af vilkårene fastsat af softwareproducenten og/eller af Leverancepartner eller dennes underleverandører. Vilkårene følger typisk af EULAs, der er tilknyttet de enkelte softwareprodukter. Kunden opfordres til selv at gøre sig bekendt med disse vilkår inden indkøb af software i henhold til tilbudsgivning og indegående løsningsaftale med Leverancepartner . Under alle omstændigheder er det slutkundens eget ansvar at sikre sig, at licensvilkårene på alle tidspunkter overholdes, og at softwaren og licensvilkårene giver kunden de nødvendige rettigheder, herunder eksempelvis men ikke begrænset til, antal brugere af softwaren. Leverancepartner er på intet tidspunkt forpligtet til at udlevere kildekoder.

30 – Konsulentydelser

Leverancepartner er / kan være berettiget til at lade sine forpligtelser i henhold til aftalen udføre af underleverandører. Konsulentbistanden udføres, medmindre andet er aftalt, indenfor Normal Arbejdstid.

Er der skriftligt aftalt et leveringstidspunkt, er leverancepartneren berettiget til om nødvendigt at forlænge leveringstiden med indtil ti (10) Arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringsdato.

Alle konsulentydelser leveret af leverancepartneren er alene indsatsforpligtelser, og leverancepartneren vil yde sit bedste som følge af leverede tilbudsgivning og ud fra klare rammer for parternes ansvarsdeling og detaljerede bestemmelser om overdragelse og afprøvning. Det er Leverancepartnerens forpligtigelse overfor kunden at levere en detaljeret projektplan med ovenstående elementer til løsningens fulde tilfredsstillende implementering.

31 – Service

Serviceydelser leveres i henhold til særskilte serviceaftaler som bilag til en samhandelsaftale eller kontrakt, der indeholder en specifikation af ydelser og priser. Indgåede serviceaftaler skal på aftalen underskrives af begge parter. Dog undtaget såfremt en serviceydelse specifikt fremgå af underskrevet kontrakt fra begge parter.

Serviceydelser, der ikke indgår i Serviceaftaler udgør Konsulentydelser, jf. punktet .

Såfremt der er indgået aftale om beredskabsservice, må kunden kun foretage ændring i produkterne efter aftale med leverancepartner eller leverancepartner skriftlige godkendte underleverandør.

32 – Priser og vederlag

Samhandelsaftalen, kontrakten eller tilbuddets priser på produkter og ydelser beregnes ud fra de til enhver tid afstemte tilbudsløsninger og er at finde i et sådan.

 

Business-View

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores hjemmeside, Produkter, ydelser eller andet, kan du altid kontakte os på e-mail: info@business-view.dk

Business-View ser frem til nogle fantastiske nyhedsbreve for inspiration og innovation til jeres forretning.

Med venlig hilsen
Brian Bernholm
CEO
brbe@business-view.dk

Kontakt

  Business-View ApS
  info@business-view.dk
  Telefon +45 60 11 21 21
  CVR-nr 37397369

Nyhedsbrev

Få nyhedsbrev fra Business-View direkte på mail! Tilmeld dig i formularen herunder.

Seminar

Tag et kig forbi vores seminarer. Tryk på knappen herunder.
.

Se vores seminarer

© Business-View.dk

2019

Scroll til toppen

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiden og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke ok accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere

Acceptér

Tilmeld dig Business-Views nyhedsbrev

Med Business-View nyhedsbreve får du alle de vigtigste nyheder.

Business-View´s nyhedsbrev indeholder kontinuelige nyheder om produkterne i porteføljen, så du kan holde dig orienteret om de områder, der kunne have interesse for dig.

Hvis du fortryder din tilmelding til et nyhedsbrev, kan du afmelde det via afmeld-linket i bunden af nyhedsbrevet.